บริษัท เอบีซี เอเชี่ยน บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเอบีซีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจ 12 ปีในประเทศไทย ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการและสนับสนุนการจัดการโครงการประเภทต่างๆบริษัท เอบีซี เอเชี่ยน บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ให้บริการบริหารจัดการโครงการแบบเบ็ดเสร็จ เราสามารถสนับสนุนโครงการได้อย่างเต็มที่ด้วยความช่วยเหลือด้านบัญชีและกฎหมาย จัดหาสัญญาทั้งหมดที่จำเป็น และช่วยในการหาพันธมิตรที่เชื่อถือได้

การจัดการโครงการเป็นกิจกรรมที่วางแผนและจัดระเบียบอย่างรอบคอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การสร้างอาคารหรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ที่สำคัญขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการโครงการคือการจัดทำแผนโครงการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดและยืนยันเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ งานและวิธีการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทรัพยากรที่จำเป็น และการกำหนดงบประมาณและระยะเวลาในการทำให้เสร็จขั้นตอนที่สองคือการดำเนินการตามแผนโครงการ ดำเนินการควบคุมกระบวนการทั้งหมด ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแผน โครงการมักจะปฏิบัติตามขั้นตอนสำคัญๆ รวมถึงความเป็นไปได้ คำจำกัดความ การวางแผนโครงการ การนำไปใช้ การประเมิน และการสนับสนุน