ห้างหุ้นส่วน: ยูเครน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทกฎหมายของ ABC Asian Legal Service Co. ได้สรุปข้อตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือระยะยาวกับบริษัทกฎหมายของยูเครน IMG Partners IMG Partners ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 และนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในตลาดกฎหมายของยูเครน ทิศทางหลักของธุรกิจของบริษัทได้แก่ กฎหมายเกษตรกรรมและที่ดิน การดำเนินคดี การเก็บภาษี การล้มละลาย และการปรับโครงสร้าง ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศของตน และร่วมมือกันในโครงการต่างๆ ในพื้นที่ที่มีความสนใจเป็นอันดับแรก เช่น พลังงาน การก่อสร้าง เกษตรกรรม โลหะวิทยา การผลิตปุ๋ย การท่องเที่ยว และการค้า