ลดอัตราภาษีเงินได้

อัตราภาษีเงินได้ลดลงเหลือ 23 % กฎใหม่ใช้กับบริษัทที่รอบระยะเวลาธุรกิจบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือหลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 อัตรานี้จะลดลงเหลือ 20% อัตราภาษีสูงสุดจนถึงปี 2555 คือ 30% อัตราภาษีก้าวหน้าสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับการจัดเก็บภาษีเงินได้สูงสุด 150 ล้านบาท (0%) และรายได้สูงสุด 1 ล้านบาท (15%) ย้ำว่าบริษัทถือเป็นธุรกิจขนาดย่อมหรือขนาดกลางหากเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 1.   ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาท 2.   รายได้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 30 ล้านบาท (ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกิดจากนวัตกรรม)