ใบอนุญาตทำงาน

การรับใบอนุญาตทำงานถือเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาวและค่อนข้างยากซึ่งต้องใช้เอกสารจำนวนมาก บริษัท เอบีซี เอเชี่ยน ลีเกิ้ล เซอร์วิส จำกัด จะช่วยคุณลดเวลาและเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือคุณที่สำนักงานแรงงานเพื่อสมัครและรับใบอนุญาตทำงาน

ชาวต่างชาติทุกคนที่ประกอบอาชีพใดๆ ในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง ใบอนุญาตทำงานออกโดยกรมการจัดหางาน ส่วนหนึ่งของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

การทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานแม้เพียงวันเดียวถือเป็นความผิดทางอาญา พนักงานต่างชาติที่ถูกพบว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มีบางอาชีพและอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานคนและการผลิตหัตถกรรม คนต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนดห้ามสำหรับคนต่างชาติต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการขอใบอนุญาตทำงาน ชาวต่างชาติต้องมีวีซ่าธุรกิจหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ นายจ้างควรยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนลูกจ้าง ใบอนุญาตทำงานออกให้เป็นเวลาหนึ่งปีและควรต่ออายุก่อนหมดอายุ

เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว คนต่างชาติก็สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ใบอนุญาตทำงานต้องเก็บไว้กับผู้ถือหรือในสถานที่ทำงานของผู้ถือในเวลาทำการเพื่อพร้อมที่จะนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน คนต่างชาติสามารถทำงานตามที่ระบุในใบอนุญาตทำงานเท่านั้น ในกรณีที่ประสงค์จะทำงานอื่นหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ทำงานจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน