การบัญชีและการตรวจสอบ

บริษัท เอบีซี เอเชี่ยน ลีเกิ้ล เซอร์วิส จำกัด มีนักบัญชีทั้งหมด 4 คน ทุกคนมีวุฒิการศึกษาด้านบัญชีและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเราให้บริการบัญชีและการตรวจสอบสำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด และจัดทำแพ็คเกจด้านการบัญชีตามความต้องการของลูกค้าด้วยค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม

โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีหน้าที่จัดทำบัญชีและจัดทำบัญชีสำหรับการดำเนินธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติการบัญชี กรรมการของบริษัทต้องรักษาบัญชีที่แท้จริงไว้ สำหรับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับและขยายเวลาเรื่องที่เกี่ยวกับรายรับหรือรายจ่ายแต่ละครั้งและของสินทรัพย์หรือหนี้สินของบริษัท สามารถจัดเตรียมเอกสารในภาษาใดก็ได้ โดยแนบคำแปลภาษาไทยมาด้วย รายการบัญชีทั้งหมดควรเขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือพิมพ์

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นใหม่ควรทำการปิดบัญชีภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มทำบัญชีและปิดบัญชีทุก ๆ 12 เดือนหลังจากนั้น เอกสารนต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และยื่นต่อกรมทะเบียนการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ภายใน 5 เดือน ณ สิ้นปีงบประมาณ และกับกรมสรรพากรที่กระทรวงการคลังภายใน 150 วัน ณ สิ้นปีงบประมาณ หากบริษัทประสงค์จะเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมสรรพากร

หลักการบัญชี

โดยทั่วไป หลักการบัญชีพื้นฐานที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย เช่นเดียวกับวิธีการทางบัญชีและอนุสัญญาที่กฎหมายบัญญัติไว้ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานส่งเสริมการใช้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วิธีการบัญชีใดๆ ที่บริษัทนำมาใช้จะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและอาจเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรเท่านั้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีบางประการที่ควรทราบ ได้แก่:

ค่าเสื่อมราคา - ประมวลรัษฎากรอนุญาตให้ใช้อัตราค่าเสื่อมราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทของสินทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่อาจสั้นกว่าอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ อัตราค่าเสื่อมราคาสูงสุดเหล่านี้ไม่บังคับ บริษัทอาจใช้อัตราที่ต่ำกว่าซึ่งใกล้เคียงกับอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ หากใช้อัตราที่ต่ำกว่าในบัญชีของบัญชี ต้องใช้อัตราเดียวกันในการคืนภาษีเงินได้

การบัญชีสำหรับแผนบำเหน็จบำนาญ - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เว้นแต่จะจ่ายให้พนักงานจริง หรือกองทุนได้รับการอนุมัติให้เป็นกองทุนที่กรมสรรพากรอนุมัติให้เป็นกองทุนที่มีคุณสมบัติ และบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

การรวมบัญชี - บริษัทท้องถิ่นที่มีบริษัทย่อยในต่างประเทศหรือในประเทศไม่จำเป็นต้องรวมงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสียภาษีและการรายงานของรัฐบาล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องส่งงบการเงินรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินสำรองตามกฎหมาย - บริษัทต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีที่เกิดขึ้นจากธุรกิจในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

การจ่ายหุ้นปันผล - การจ่ายหุ้นปันผลต้องเสียภาษีเป็นเงินปันผลปกติ และจะประกาศได้ก็ต่อเมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจทุนเป็นผู้ถือหุ้นอย่างได้เต็มจำนวน

เงินสำรองตามกฎหมาย - บริษัทต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีที่เกิดขึ้นจากธุรกิจในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง จนกว่าสำรองจะมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การจ่ายหุ้นปันผล - การจ่ายหุ้นปันผลต้องเสียภาษีเป็นเงินปันผลปกติ และอาจประกาศได้ก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเต็มจำนวน