การประนีประนอมยอมดี

ภายในขั้นตอนนี้ บริษัท เอบีซี เอเชี่ยน ลีเกิ้ล เซอร์วิส จำกัด จะช่วยจัดการเรื่องทั้งหมดระหว่างคู่กรณี เพื่อยุติข้อพิพาท และเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีในศาลในระยะยาว

เพื่อประโยชน์ในการประนีประนอม ศาลเห็นสมควรหรือตามคำร้องขอของคู่กรณี ศาลอาจสั่งประนีประนอมได้ การดำเนินการหลังการปิดประชุมต่อหน้าทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยมีหรือไม่มีทนายความเพื่อพยายามประนีประนอมระหว่างกัน ภายใต้การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การประนีประนอมเป็นภาคบังคับในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเล็กน้อย ศาลอาจแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยแต่เพียงผู้เดียวหรือคณะผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยเหลือศาลในการประนีประนอม การไกล่เกลี่ยจะดำเนินการในห้องประชุมและไม่ใช่ในห้องพิจารณาคดี ขั้นตอนที่เป็นทางการและไม่เป็นสาธารณะ ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่กรณีจะไม่ถูกเปิดเผย หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันก็สามารถจัดทำข้อตกลงยุติคดีได้